تستی زیست دهم فصل۲ ،رایگان

حل سوالات تمرینی تستی کمکی بزرگ برای یادگیری و مهارت تست زنی و موفقیت در آزمون است.در ادامه به طرح چند نمونه سوال می پردازیم:

۱-کدام ترکیب در معده ترشح می شود؟

الف-پپسین   ب- اسیدHCL  ج-صفرا   د-مخاط

۲-کدام جمله را صحیح کامل می کند؟پرزهای روده باریک……..

۱-تنهادر دوازدهه وجود دارند.  ۲-حاصل بیرون زدگی سلول های پوششی لایه بیرونی هستند. ۳-برخی سلولهای سازنده آنها،ریزپرز دارند. ۴-سلولهایی که در گوارش نقش دارنددرجذب نقش ندارند.

۳-چند مورد صحیح است؟

۱-حرکات کرمی ،لوله گوارش برخلاف حرکات قطعه قطعه کننده،درگوارش هیچ نقشی ندارند.

۲-حرکات قطعه قطعه در سراسر لوله گوارش نقش مخلوط کنندگی دارند.

۳-حرکات کرمی،در معده علاوه بر جلوبرندگی،در مخلوط کنندگی هم نقش دارند.

۴-حرکات کرمی،باتشکیل چندحلقه به جلو رفتن غذا کمک می کنند.

۴-چند مورد جمله را بدرستی کامل می کند،تمام یاخته های ماهیچه ای لوله گوارش………..

۱- عملکردغیر ارادی دارند.  ۲-حداقل یک هسته دارند ۳-طولی یا حلقوی هستند. ۴-در تولید حرکات لوله گوارش نقش دارند.

۵-کدام جمله درباره بلع صحیح است؟

۱-با شل شدن بنداره ابتدای مری بلع به پایان می رسد.

۲-با حرکت حنجره به پائین راه نای بسته می شود.

۳-با حرکت اپیگلوت به بالا راه نای بسته می شود.

۴-برای ورود غذا به معده بنداره انتهای مری شل می شود.

۶-کدام جمله را بدرستی کامل می کند؟به طور کلی پپسینوژن….

۱-تنها با تاثیر اسید به پپسین تبدیل می شود.

۲-با ورود به معده ، به خودی خودفعال می شود.

۳-هم در اثر کلریدریک اسید هم آنزیم پپسین فعال می شود.

۴-پروتئین ها را به مولکول های کوچک تر تجزیه می کند.

موفقیت در زیست شناسی باmybiology

 

admin

72 مطلب منتشر شده