خودآزمایی زیست شناسی ۲پایه یازدهم سوالات مهم رایگان و مناسب یادگیری

مشاهده نتیجه

-

موفق شدید

متاسفم دوباره امتحان کنید

#1. ماهیچه....به استخوان متصل نیست

#2. استخوان های..... کوتاه هستند

#3. وقتی گیرنده ها......سازش می کنند

#4. گروهی از گیرنده های وضعیت درون ماهیچه صاف قرار دارند

#5. بزرگترین بخش مغز انسان.....است

#6. تمام نورون های حسی با نورون بعد از خود سیناپس تحریکی دارند

#7. هر نیمکره مخ .....لوب دارد

#8. تارکند میوگلوبین....دارد

#9. جسم مژگانی با لایه خارجی چشم در تماس است

#10. حفاظت از مغز و نخاع علاوه بر جمجمه و ستون مهره بر عهده......است

#11. استخوانچه ......در گوش میانی ۲مفصل دارد.

پایان آزمون

  بدون نیاز به دانلود وارد صفحه شده و پاسخ مناسب را انتخاب کنیدیادگیری بهتر زیست شناسی با حل هرچه بیشتر تست و آزمون اتفاق خواهد افتاد و شما را وادار به یافتن پاسخ صحیح خواهد کرد.