سوال رایگان، مفهومی و پرنکته فصل دوم زیست شناسی دهم

۱-در انسان،هورمون گاسترین،…..هورمون سکرتین،…

۱-همانند،برترشح آنزیم های گوارشی تاثیر ندارد.

۲-همانند-درتغییرphنوعی شیره ی گوارشی نقش دارد.

۳-برخلاف-از یاخته های غددنزدیک پیلور ترشح می شود.

۴-برخلاف-بدون مصرف ATPاز یاخته های سازنده خود خارج می شود.

سوال ۲-جایگاه ساخت گلیکوژن و نیز ذخیره ی آهن و برخی ویتامین هادر انسان ممکن نیست…….. ۱-از راه سیاهرگ فوق کبدی مواد را جذب کند.

۲-با ساختن ترکیباتی در کمک به گوارش چربی نقش داشته باشد.                       ۳-هنگام افزایش خون دستگاه گوارش ، توانایی ساخت پروتئین داشته باشد.          ۴-در تولید لیپوپروتئین، نقش داشته باشد.                                           سوال۳-کدام درباره تنظیم فعالیت های گوارشی درست است ؟                            ۱-فقط دستگاه خودمختار در گوارش مکانیکی غذا نقش دارد.                          ۲-دستگاه عصبی خودمختار برشبکه عصبی روده ای بی تاثیر است.                 ۳-دستگاه هورمونی و دستگاه عصبی در تنظیم این فعالیت ها نقش دارند.             ۴-ترشح هر شیره گوارشی، فقط در پی ورود غذا به لوله ی گوارش زیاد می شود.

*********************************

سوال۴-چند مورد درباره فرایند دفع مدفوع در یک فرد بالغ،درست است؟         ۱-بازشدن بنداره ی داخلی مخرج غیر ارادی است.                                            ۲-مدفوع فقط شامل موادگوارش نیافته ی لوله گوارش نیست.                              ۳-با ورود مدفوع به بخش انتهایی کولون پائین رو آغاز می شود                              ۴-نقش اصلی در باز شدن بنداره ی خارجی مخرج بر عهده ی مغز نیست.

***************************************************

      سوال۵-کدام گزینه درباره چینه دان ملخ درست است؟۱- گوارش مکانیکی غذا را آغاز می کند.  ۲-غذا را به پیش معده می برد.  ۳-به ترشح آنزیم های گوارشی می پردازد.  ۴-اکسیژن را از مویرگهای خونی دریافت می کند

********************************      سوال۶-کدام درباره بخش ابتدایی روده ی بزرگ درست است؟۱-حرکات کرمی را به شدت زیاد انجام می داد.  ۲-در سمت چپ بدن قرار دارد.   ۳-بخش ابتدایی کولون بالا رو را ایجاد می کند  ۴-به یکی از اجزای دستگاه لنفی ختم می شود.

**************************************************

پاسخ ها: ۱-پاسخ ۲ -سوال ۲-پاسخ ۳  سوال۳-پاسخ۳   سوال۴-پاسخ الف وب درست دو مورد  سوال۵-پاسخ ۲ ،پاسخ ۴ غلط زیرا ملخ مویرگ ندارد و تنفس نایی دارد  سوال۶-پاسخ۴ روده کور به آپاندیس ختم می شود

 

admin

73 مطلب منتشر شده