مولکول دِنا ،ماده وراثتی، زیست شناسی یازدهم و دوازدهم

مولکول دِنا نوعی اسیدنوکلئیک است .از واحدهای نوکلئوتید درست شده ،هر نوکلئوتید از سه مولکول باز آلی نیتروژن دار،قند ۵ کربنه دئوکسی ریبوز وعامل فسفات تشکیل شده.بازآلی نیتروژن داردو نوع است پورین و پریمیدین که پورین شامل آدنین و گوانین وپیریمیدین ها شامل سیتوزین و تیمین و یوراسیل است که باز یوراسیل مخصوص مولکول آر ان آ است و مطابق اصل چارگف بازهای گوانین با تیمین مکمل اند و در دنا مقابل هم قرار می گیرند .و تیمین با سیتوزین مکمل هم اند و مقابل هم قرار می گیرند .     مولکول دنا دو رشته ای است .و شبیه نردبان مارپیچ است.ودر نرده ها مولکول قند و فسفات و پیوند میان آنها و در پله ها پیوند هیدروژنی و بازهای آلی نیتروژن دار قرار دارد.