نمونه سوال فصل چهارم زیست دهم گفتار۱ رایگان

کامل کنید:ضخیم ترین لایه قلب ………….است.انتقال پیام در بین سلول های ماهیچه ای بطن به کمک …………انجام می شود. جهت هدایت پیام در دهلیزها از جهت …………به ……………است.استراحت دهلیزها از…………..بطن ها شروع می شود.طولانی ترین زمان در چرخه قلب مرحله………….است.دریچه سینی ششی خون ………را از بطن ………….خارج می کند.مدت زمان بسته بودن دریچه سینی …..ثانیه است.

-حجم ضربه ای را تعریف کنید

-اجزای شبکه هادی قلب را نام ببرید

-با رسیدن پیام به گره دهلیزی بطنی و دیواره بین دو بطن چه موجی ثبت می شود؟

-صدای اول قلب در محدوده چه امواجی شنیده می شود؟

-کجای نوارقلب هر چهار دریچه بسته اند؟

-ویژگی های ماهیچه قلبی را بنویسید:

-لایه های سازنده پیراشامه را نام ببرید:

– انواع سلول های لایه میانی قلب را نام ببرید:

-بافت های سازنده دریچه قلب را نام ببرید:

admin

73 مطلب منتشر شده