نکات مهم کنکوری حجم ضربه‌ای

نکات حجم ضربه
سیکل قلبی به دو فاز کلی تقسیم می شود، که هر دو روند بخاطر اتفاق وقایع بطنی نامگذاری شده است:

1- سیستول (systole) : دوره انقباض بطنی و خروج خون از قلب.

2- دیاستول (diastole): که بدنبال سیستول است و دوره استراحت قلبی و پر شدن قلب از خون می باشد. در سرعت میانگین ضربان قلب، 72 بار در دقیقه، هر چرخه قلبی حدود 8/0 ثانیه طول می کشد. (3/0 سیستول + 5/0 دیاستول).

سیستول و دیاستول را می توان به دو دوره مجزا تقسیم کرد، در خلال قسمت اول سیستول، بطنها منقبض می شوند اما تمام دریچه ها در قلب هنوز بسته اند و بنابراین هیچ خونی از قلب خارج نمی شود. به این دوره اصطلاحاً انقباض بطنی ایزوولومیک (ایزوولومتریک) می گویند، چون حجم بطن ثابت است. دیواره های بطن ایجاد تانسیون می کنند و به خون درونشان فشار وارد می آورند و فشار خون درون بطنی را افزایش می دهند، اما چون حجم خون درون بطنها ثابت است و چون خون همانند آب، اساساً غیر قابل فشرده شدن می باشد، فیبرهای عضله قلبی نمی توانند کوتاه شوند.
5;به محض اینکه فشار رو به افزایش بطنها از فشار درون آئورت و تنه شریان ریوی تجاوز کرد دریچه های آئورتی و ریوی باز می شوند و دوره تخلیه بطنی (ventricular ejection) سیستول رخ می دهد. با کوتاه شدن فیبرهای عضله بطنی در حال انقباض، خون با نیرو به درون آئورت و تنه شریان ریوی رانده می شود.
۱-حجم ضربه ای (stroke volume) : به حجم خونی که در خلال سیستول از هر بطن خارج می شود گفته می شود.
۲-;به مقدار خونی که پس از انقباض دهلیز در بطن جمع می شود حجم پایان دیاستولی گفته می شود
۳-اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ماهیچه های میو کارد را عصب دهی کرده و با ترشح اپی نفرین و نور اپی نفرین بر کارکرد آنها اثر دارند البته نور اپی نفرین و اپی نفرین به صورت هورمون هم ازبخش مرکزی غده فوق کلیه اثردارد.
۴-;پایان سیستولی- حجم پایان دیاستولی= حجم ضربه ای
۵-;برون ده قلبی به حاصلضرب حجم ضربه ای در تعداد ضربان گفته می شود.
۶-; در هنگام انقباض بطنها خون درون آنها كاملاً خارج نمي شود بنابراين يك انقباض بسيار قوي تر مي تواند با افزايش تخليه خون بطني حجم ضربه اي را افزايش دهد.
۷-;هنگاميكه بطن در دوره دياستول بيشتر پر مي شود درطي سيستول با قدرت بيشتري منقبض مي شود بعبارت ديگر اگر ديگر شرايط همگي ثابت باشند، حجم ضربه اي با افزايش حجم پايان دياستولی افزايش مي يابد.
۸-;اعصاب سمپاتيك نه تنها درسيستم هدايتي قلب بلكه درتمام عضله قلب ميوكارديوم پراكنده شده اند اثر ميانجي سمپاتيكي يعني نوراپي نفرين بر گيرندهاي بتا – آدرنژيك باعث افزايش قدرت انقباض (contractility) مي شود. كنتركتيليتي به معناي قدرت انقباض درهر اندازه حجم پايان دياستولی مي باشد.

۹-اپي نفرين موجود در پلاسما نيز با اثر بر روي همين گيرنده ها باعث افزايش قدرت انقباض قلب مي شود بنابراين افزايش نيروي انقباض و حجم ضربه اي درنتيجه تحريك اعصاب سمپاتيك يا اپي نفرين مستقل از تغيير حجم پايان دياستولی صورت ميگيرد.
۱۰- ; افزایش فعالیت سمپاتیک همچنین سبب افزایش سرعت انقباض و انبساط میوکارد قلب هم می شود.یعنی افزایش تعداد ضربان قلب
۱۱-; افزايش سرعت ضربان قلب زمان لازم براي پرشدن دياستولی كاهش مي دهداما همزمان انقباض و انبساط سريعتر ناشي از نرونهاي سمپاتيك اين مشكل را تا حدي جبران مي كند به اين صورت كه كسر بيشتري از چرخه قلبي را به پرشدن اختصاص مي دهد.
۱۲- ;یعنی در حالت طبیعی اثر سمپاتیک با کمک حجم پایان دیاستولی از کاهش حجم ضربه ای جلوگیری می کند
biologyhelpful@

admin

73 مطلب منتشر شده