نکات کنکوری سیناپس

نکات درباره سیناپس biologyhelpful@
سیناپس به انتقال پیام عصبی بین یک سلول عصبی و سلول پس از آن گفته می شود.سلول اول را پیش سیناپسی و سلول دوم را پس سیناپسی گویند.
🔵در انتقال دهنده عصبی از پایانه آکسونی نورون پیش سیناپسی به فضایی بین دو سلول به نام فضای سیناپسی آزاد می شود.
🔴ناقل عصبی در جسم سلولی نورون پیش سیناپسی ساخته و در کیسه های غشایی بسته بندی شده و در پایانه آکسون قرار می گیرد.
⚪️ناقل عصبی در اثر تحریک با فرایند اگزوسیتوز آزاد و در نورون پس سیناپسی تحریک الکتریکی ایجاد می کند.
🔵ایجاد تحریک الکتریکی یعنی همان تولید پتانسیل عمل که با اتصال ناقل عصبی به گیرنده سطح غشا نورون پس سیناپسی رخ می دهد.
❤️ توجه گیرنده های نورون پس سیناپسی همان کانال های دریچه دار یونی از جنس پروتئین هستند.
❤️ توجه سیناپس می تواند میان آکسون به آکسون و آکسون به دندریت و یا آکسون به جسم سلولی آکسون به ماهیچه و آکسون به غده صورت گیرد
❤️ توجه انتقال دهنده عصبی فقط از انتهای پایانه آکسون آزاد می شود.
❤️ توجه کنید سلول پس سیناپسی می تواند علاوه بر سلول عصبی ماهیچه یا غده هم باشد.
آموزش موفق زیست شناسی با
www.biologyhelpful.ir

admin

73 مطلب منتشر شده