ویژگی‌های حشرات-نکات مهم

1_تنفس نائی دارند.
2_گردش خون بازدارند.
3_اوریک اسیددفع می کنند.
4_حشرات جزء بندپایان،بندپایان جزء بی مهرگان وبی مهرگان جزء جانوران هستند.
5_حشرات به جز مناطق پوشیده ازبرف ویخ درسراسرخشکی های کره ی زمین زندگی می کنند.
6_اسکلت خارجی ازجنس کیتین دارند.
7_فقط دفاع غیراختصاصی دارند.
8_دارای سلول های مشابه فاگوسیت هستند.
9_دستگاه عصبی آنهاشامل مغزویک طناب عصبی شکمی است که درهرقطعه ازبدن دارای یک گره عصبی است.
10_چشم مرکب دارند.
11_چرخه ی زندگی دیپلوئیدی دارند.
12_جانداراصلی دیپلوئیداست.
13_باتقسیم میوزگامت ایجادمی کنند.
14_رابطه ی هم یاری میان آنهاوگیاهان گل داروجوددارند.
15_جزء جانوران گرده افشان هستند.
16_ازاولین ساکنان خشکی هستند.
17_فراوان ترین ومتنوع ترین جانوران تاریخ زمین بوده اند.
18_اولین جاندارانی بودندکه بال داشتند.
19_موفقیت آنهابه دلیل توانائی پروازآنهابوده است.
20_احتمال سنگواره شدن آنهازیاداست چون اسکلت خارجی سخت دارند.
21_جزء جمعیت های فرصت طلب هستند.
22_یکی ازابتدائی ترین راه های ارتباطی بین افرادیک گونه بین نوعی ازحشرات دیده می شود.
23_معمولأمرگ ومیرآنهامستقل ازتراکم است.
24_تولیدمثل ورشدونموسریع دارند.
25_زود به سن تولیدمثل می رسند.
26_اغلب عمرآن هاکم ترازیک سال است.
27_حشراتی که درکتاب های درسی می خوانیدعبارت انداز:
مورچه،ملخ،مگس سرکه،زنبورعسل،برگ متحرک،پروانه ی بیستون بتولاریا(شب پروازفلفلی)،شته،پروانه ی مونارک،سنجاقک،بیدوپشه ی ناقل مالاریا

admin

73 مطلب منتشر شده