چند سوال مهم گفتاراول فصل۲زیست دهم ۹۸

۱-صحیح یا غلط هرجمله را تعیین کنید:

-در معده لایه ماهیچه مورب نزدیکترین لایه ماهیچه ای به مخاط است.

-صفاق همه ی بخش های لوله ی گوارش را از خارج به هم متصل می کند.

-حرکات کرمی فقط توسط یاخته های ماهیچه ای تک هسته ای صورت می گیرد.

-لایه زیر مخاط در چین خوردگی مخاط روی لایه ماهیچه ای موثر است.

۲-هنگام شل شدن بنداره انتهای مری قطعا…….

محتویات غذا به معده وارد می شود     ۲-جهت حرکت کرمی مری معکوس است.  ۳-مواد از مسیردرجهت جاذبه عبور می کنند.

۴-راهی برای عبور مواد باز می شود

۳-در هنگام بلع …..‌‌‌‌

۱-زبان کوچک راه دهان را می بندد ۲-اپی گلوت یا برچاکنای از ورود هوا به مری جلوگیری می کند. ۳-حرکت ارادی زبان سبب راندن توده ی غذابه داخل حلق می شود.

۴-دیواره ی ماهیچه ای حلق باز و مری منقبض می شود.

سوال۴-در بزاق یک فرد بالغ…

۱-میزان ترشح فقط در حضور غذا تغییر می کند.

۲-همه ی مولکول های درشت آن می توانند موادی را تجزیه کنند

۳-برخی آنزیم های آن در گوارش غذا نقش دارند.

۴-ترشح یون ها از بقیه مواد بیشتر است.

۵-حرکت قطعه قطعه کننده …..

۱-درهر اندامی که کار جذب انجام می دهد صورت می گیرد.

۲- به مخلوط شدن غذا با شیره معده کمک می کند

۳-در مری به ریز تر شدن مواد کمک می کند.

۴-در اندامی که یک لایه ماهیچه اضافی دارد هم انجام می شود.

admin

72 مطلب منتشر شده