چند نکته طلایی زیست شناسی ،رایگان و آسان فصل پنجم زیست دهم

پودوسیت :سلولی است در لایه داخل کپسول بومن این سلول ها به خاطر داشتن پاها روی گلومرول یا شبکه اول مویرگی در نفرون تولید شیار می کنند،شیارها به عبور مواد و ورود آنها به کپسول بومن کمک می کنند.                      سرخرگ آوران نفرون:انشعابی از سرخرگ های کوچک بخش قشری کلیه است،به کپسول بومن وارد و تولید گلومرول یا شبکه اول مویرگی می کند ،فشار خونی کا دارد،به خروج مواد از گلومرول و عمل تراوش در نفرون کمک می کند.                  سرخرگ وابران :پس از شبکه اول مویرگی رگ برنده است و استثنایی است یعنی یک سرخرگ بعد از مویرگ ،نسبت به سرخرگ آوران قطر کم تر دارد و البته فشار آن هم کم تر است اطراف لوله های نفرونی تولید شبکه دور لوله ای مویرگی می کند.

 

 

 

admin

73 مطلب منتشر شده