چند نکته طلایی کنکوری ، برای دانش آموزان زرنگ درباره پوست درخت و اجزای سازنده آن

نکته ۱-پوست درخت هم دارای مریستم ازنوع پسین هست یعنی همان کامبیوم چوب پنبه ساز                                                                                               نکته دوم- به یاد داشته باشید بعضی کامبیوم ها در پوست درخت نیستند. مثل کامبیوم چوب و آبکش                                                                             نکته ۳-پوست یک درخت از پیراپوست و آوند آبکش تشکیل شده                                                                                             نکته ۴-پیراپوست نسبت به عبور گازها غیر قابل نفوذ است ولی می تواند از مناطقی به نام عدسک گازها را مبادله کند       نکته ۵-در عدسک یاخته ها از هم فاصله دارند و امکان تبادل گاز را فراهم می کنند.              نکته ۶-آسیب به پوست درخت سبب قطع مسیر عبور شیره پرورده به اندام های بعد از آن قسمت آسیب دیده می شود زیرا مواد آلی و شیره پرورده فقط داخل آوند آبکشی حرکت می کنند .