چند نکته کنکوری درباره گوش زیست شناسی سال یازدهم

نکته یک – در گوش انسان استخوان های کوچک جزو استخوان های محوری هستند

نکته دوم-استخوانهای کوچک گوش میانی به وسیله رباط به هم وصل اند

نکته سوم-زیر استخوان رکابی،دریچه بیضی است که سبب انتقال لرزش به گوش داخلی می شود.                  نکته چهارم  – استخوان سندانی دو مفصل ولی چکشی و رکابی هر کدام یک مفصل دارند.                                 نکته پنجم ماهیچه ای که پرده صماخ را می کشد به استخوان چکشی وصل است،پس انقباض چکشی سبب کشش پرده صماخ می شود.                            نکته ششم   توجه کنید محل قرارگرفتن گیرنده شنوایی در حلزون گوش داخلی از همه جا کوچک تر است.                   نکته هفتم   توجه کنید در انتقال صوت به گوش داخلی از راه دریچه بیضی مایع گوش حلزونی حرکت و مژک های یاخته های گیرنده خم می شوند.