کوئیز و تست زیست دهم فصل چهارم

-غده شیری -فوق کلیه -تیموس -کبد

۲-نزدیکترین اندام لنفی به قلب….

۱- در ذخیره ی خون نقش دارد. ۲-گورستان گلبول های قرمز است. ۳-محل کشته شدن میکروب هاست۴-پشت استخوان جناغ قراردارد.

۳- انتقال مواد در مویرگ های روده مشابه انتقال مواد در کدام اندام است؟

۱- طحال ۲- مغز استخوان ۳-شش ۴- کلیه

۴-کدام غیر مستقیم در تولید لخته موثر است؟

۱-گلبول سفید ۲-یون+H -مگا کاریوسیت ۴-فیبرینوژن

۵-دو ماده دفعی در خون نام برید:

۶-درست یانادرست؟

۱- دیواره ی همه ی رگ ها از سه لایه اصلی تشکیل شده

۲-جدارمویرگ فقط از یک لایه بافت پوششی همراه غشاء پایه تشکیل شده

۳-نقش اصلی گلبول های قرمز جلوگیری از هدر رفتن خون است.

۴-نوتروفیل هسته دوقسمتی روی هم افتاده وسیتوپلاسم تیره دارد.

۵- فیبرینوژن برخلاف گلوبولین در انعقاد خون موثر است.

admin

73 مطلب منتشر شده