سوال آزمون زیست شناسی دهم،تشریحی ،کوتاه پاسخ،چهارگزینه ای

سوال آزمون زیست شناسی دهم،سوال از کل کتاب هستند و انواع مختلف سوال تشریحی ،سوال صحیح و غلط و تست و جای خای پرکنید و سوال نام گذاری شکل ،نمونه سوال از آزمون های پایانی خرداد،مناسب شب امتحان ازلینک( امتحان زیست شناسی دهم پرنکته،بارم پایانی  ) هم قابل استفاده و جهت آشنایی با آزمون پایانی زیست شناسی دهم و تمرین از مطالب مهم زیست شناسی دهم در زمان امتحان است.و حل سوال آزمون پایانی در برطرف کردن استرس در زمان امتحان موثر است.

درباره این محصول نظر دهید !
  • بعداز پرداخت وجه می توانید فایل را دانلود نمایید،پرداخت وجه از کلیه درگاه های بانکی امکان پذیر است.